Niečo o nás 


Detský domov Ružomberok je štátna rozpočtová organizácia, ktorého zriaďovateľom je od 01. 07. 2011 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

V detskom domove sa poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým najviac do 25 roku veku v medziach zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 643/2008 Z.z. MPSVaR SR.

Podľa uvedeného zákona je detský domov zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a nahrádza dieťaťu jeho rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Naše zariadenie sídli na Kalvárskej ulici v Ružomberku. Kapacita nášho zariadenia je 70 detí. V hlavnej budove detského domova sú umiestnené dve samostatné skupiny,a to samostatná skupina pre mladých dospelých a druhá samostatná skupina. V tejto budove sídli aj vedenie DeD, ekonomicko-prevádzkový úsek a odborný tím úseku starostlivosti o deti.

                   

                        Hlavná budova DeD, Kalvárska 35

Hlavná budova DeD

 

 

                        Hlavná budova DeD, Kalvárska 35

Hlavná budova DeD

 

Deti sú okrem hlavnej budovy umiestnené v štyroch samostatne stojacich rodinných domoch v meste Ružomberok a v obci Likavka pri Ružomberku. V každom rodinnom dome je umiestnená jedna samostatná skupina, s maximálnym počtom detí 10.


                  Rodinný dom Likavka

Dom Likavka


                   Rodinný dom Houdeka, Ružomberok

Dom Baničné

                

                               Dva rodinné domy ul. Sladkého, Ružomberok

Dva domy na Sladkého ulici, Ružomberok

 

Okrem takejto ústavnej starostlivosti sa o deti starajú aj profesionálni rodičia v profesionálnych rodinách.

V detskom domove máme spolu päť samostatných skupín, a jednu samostatnú skupinu pre mladých dospelých. Mimo detského domova, a to v 8 profesionálnych rodinách žije 12 detí.


Logo DeD Ružomberok

Kontakt

Detský domov Ružomberok
Kalvárska 924/35, 034 01 Ružomberok
+421 444 324 070
FAX +421 444 322 251

Obľúbené odkazy