Navigácia

Obsah

Niečo o nás 

Detský domov Ružomberok je štátna rozpočtová organizácia, ktorého zriaďovateľom je od 01. 07. 2011 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

V detskom domove sa poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým najviac do 25 roku veku v medziach zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 643/2008 Z.z. MPSVaR SR.

Podľa uvedeného zákona je detský domov zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a nahrádza dieťaťu jeho rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Naše zariadenie sídli na Kalvárskej ulici v Ružomberku. Kapacita nášho zariadenia je 70 detí. V hlavnej budove detského domova sú umiestnené dve samostatné skupiny,a to samostatná skupina pre mladých dospelých a druhá samostatná skupina. V tejto budove sídli aj vedenie DeD, ekonomicko-prevádzkový úsek a odborný tím úseku starostlivosti o deti.

 

.Hlavná budovalogoHlavná budova

Správy

Fotogaléria

Deň detí 2017

Profi rodiny

Deti sú okrem hlavnej budovy umiestnené v štyroch samostatne stojacich rodinných domoch v meste Ružomberok a v obci Likavka pri Ružomberku. V každom rodinnom dome je umiestnená jedna samostatná skupina, s maximálnym počtom detí 10.

 Rodinný dom Likavka

Likavka

Rodinný dom Houdeka, Ružomberok

RD

   Dva rodinné domy ul. Sladkého, Ružomberok

RD

Okrem takejto ústavnej starostlivosti sa o deti starajú aj profesionálni rodičia v profesionálnych rodinách.

V detskom domove máme spolu päť samostatných skupín, a jednu samostatnú skupinu pre mladých dospelých. Mimo detského domova, a to v 8 profesionálnych rodinách žije 12 detí.

 

Kalendár akcií